Ostatni mecz:
KTH - TH Unia 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Nastêpny mecz:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

Terminarz, I liga:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

PLEBISCYT

Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Relacje LIVE!

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Gad¿ety
PoGGadaj z nami!


lub napisz

kateheci@gmail.com


Wymiary: 30m x 60m
Ch³odzenie: Agregat Carrier, glikol, freon
Pojemno¶æ: 2635 miejsc siedz±cych oraz 300 stoj±cych
- Si³ownia
- Gabinety odnowy biologicznej

Na mocy porozumienia z Firma Optimus 28 listopada 1995 roku klub otrzyma³ ¶rodki na modernizacjê lodowiska.
W roku 1996 klub otrzyma³ pomoc finansow± z Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie oraz Urzedu Gminy Uzdrowiskowej na rozpoczêcie budowy.

Dokonano wymiany systemu ch³odzenia, wykonano now± p³yte lodowiska, wymieniono bandy wraz z boksami; wybudowano szatnie dla zawodników oraz pomieszczenie odnowy biologicznej oraz trybuny na 3500 widzów.

W roku 1997 inwestycje zaliczono do zadañ finansowanych centralnie. sta³o siê tak dzieki decyzji UKFiT.

Problemy z podwykonawc± na krótki czas wstrzyma³y budowê obiektu. Problemem okaza³y siê równie¿ sk±pe fundamenty budynku gdzie znajdowa³o siê g³ówne wejscie i szatnie, których nie mo¿na by³o nadbudowaæ.

Prace nad t± czêsci± lodowiska rozpoczê³y sie na pocz±tku roku 1999. Niestety, aby budowa sz³a naprzód, trzeba by³o szukaæ dodatkowych pieniêdzy.

Dziêki staraniom Urzêdu Gminy Uzdrowiskowej Krynica na czele z burmistrzem Janem Golb±, klub pozyska³ dobrego sponsora jakim by³a firma PZU S.A. w Warszawie, dziêki czemu mozna by³o dokoñczyæ budowê.

We wrze¶niu 2000 roku zamontowano krzese³ka, dziêki temu ju¿ w lutym 2001 roku na krynickiej hali mog³a odbyæ siê Uniwersjada. W zwi±zku stym wydarzeniem na hali zamontowano now± tablicê ¶wietln±.

W 2002 roku trwa³y prace malarskie i wykoñczeniowe.

Rok 2003 to monta¿ wentylacji, instalacji przeciwpo¿arowej oraz wyg³uszanie stropu, a tak¿e wyposarzenie si³owni i gabinetów odnowy biologicznej.


Na podstawie: www.infoservice.net.pl/mosir/ oraz www.kth.i24.pl


Zaloguj siê lub zarejestruj.


Tabela koñcowa - I liga
LP.
Dru¿yna
1.Unia (awans)
2.KTH
3.HC GKS
4.MMKS
5.SMS I PZHL
6.Orlik
7.Legia
8.Stoczniowiec II
9.Zag³êbie II
10.Cracovia IIOdeszli:

Kivinen J.
Matveev V.
Osmolovsky P.


Odejd±:

Kruczek M.-wyjazd zagr.
Papie¿ M.-wyjazd zagr.


Zainteresowanie:

Ziaja A. (Podhale NT)
Krokosz M. (Polonia)


Przybyli

?

G³ówny sponsor serwisu:

Partnerzy:


Oficjalna strona KTH:Magazyn Hokej
Numer piêtnasty
Copyright ©2007-2009 kateheci.pl