Ostatni mecz:
KTH - TH Unia 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Nastêpny mecz:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

Terminarz, I liga:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

PLEBISCYT

Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Relacje LIVE!

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Gad¿ety
PoGGadaj z nami!


lub napisz

kateheci@gmail.com


Klub sportowy KTH Krynica za³o¿ony zosta³ 28 grudnia 1928 roku. Ju¿ wtedy Krynica posiada³a lodowisko o wymiarach 70x35 m. Aby pobyt go¶ci w uzdrowisku sta³ siê atrakcyjniejszy w³adze miasta postanowi³y zorganizowaæ na Nowy Rok turniej hokejowy. Pierwszy turniej odby³ siê na prze³omie 1928/29. Wtedy w³a¶nie zapad³a decyzja o utworzeniu w Krynicy dru¿yny hokejowej.

28 grudnia 1928 powsta³ komitet organizacyjny, na czele z ówczesnym prezesem PZHL, dr Stanis³awem Polakiewiczem. Komitet ten powo³a³ pierwszy zarz±d Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Pierwszym prezesem nowego klubu zosta³ in¿. L. Nowotarski. Do za³o¿ycieli klubu, a tak¿e pierwszych zawodników KTH nale¿±: Dyszkiewicz, W. Gajowski, St. R±czkiewicz, M. Baldinger, A. Prorok, W³. ¯ytkowicz, T. Gajowski, J. Mally, St. Ziêba i M.Nowak.

Przed drug± wojn± ¶wiatow± w Krynicy istnia³y 3 sekcje hokejowe. Oprócz KTH gra³y jeszcze kluby Jaworzyna Krynica i Krynickie Ko³o Sportowe.

W dorobku KTH znajduje siê jeden tytu³ mistrza Polski, cztery tytu³y wicemistrzowskie oraz cztery br±zowe medale.

Do sukcesów KTH nale¿y te¿ niecodzienny rekord. W sezonie 1946/1947 pokonali oni Przemyski HKS Czuwaj 52:0!

Wychowankowie KTH to wybitni hokei¶ci w skali kraju: gracze reprezentacji, olimpijczycy i mistrzowie sportu.

W latach 1950 - 1955 zespó³ u¿ywa³ nazwy Zwi±zkowiec Krynica oraz Unia Krynica. W latach 80', gdy rozwi±zana zosta³a sekcja hokejowa CWKS Warszawa, a kilku zawodników Legii przenios³o siê do Krynicy klub nosi³ nazwê KTH-Legia Krynica.

Najlepszymi zawodnikami KTH s±: Mieczys³aw Kasprzycki, Stefan Csorich, Eugeniusz Lewacki, Józef Kurek, Szymon Janiczko, W³adys³aw Pabisz, Andrzej Zabawa i saneczkarstwo:Ryszard Pêdrak-Janowicz, Maria Semczyszak. Andriej Prima - Bia³orusin w barwach KTH by³ jedynym przedstawicielem tego klubu, który wywalczy³ tytu³ króla strzelców PLH z ilo¶ci± 36 zdobytych bramek (sezon 2000/01)

W roku 1931 na krynickim lodowisku zosta³y rozegrane Mistrzostwa ¦wiata i Europy w hokeju na lodzie. Nasz reprezentacja zajê³a 2 miejsce w Europie, a na ¶wiecie uplasowa³a siê na miejscu 4.


Zaloguj siê lub zarejestruj.


Tabela koñcowa - I liga
LP.
Dru¿yna
1.Unia (awans)
2.KTH
3.HC GKS
4.MMKS
5.SMS I PZHL
6.Orlik
7.Legia
8.Stoczniowiec II
9.Zag³êbie II
10.Cracovia IIOdeszli:

Kivinen J.
Matveev V.
Osmolovsky P.


Odejd±:

Kruczek M.-wyjazd zagr.
Papie¿ M.-wyjazd zagr.


Zainteresowanie:

Ziaja A. (Podhale NT)
Krokosz M. (Polonia)


Przybyli

?

G³ówny sponsor serwisu:

Partnerzy:


Oficjalna strona KTH:Magazyn Hokej
Numer piêtnasty
Copyright ©2007-2009 kateheci.pl