Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Gad¿ety

B³a¿owski strzela, KTH wygrywa

    Cenne zwyciêstwo odnie¶li w sobotê hokei¶ci KTH. Pokonuj±c opolskiego Orlika powiêkszyli przewagê w ligowej tabeli do dwunastu punktów.

    Spotkanie rozpoczê³o siê minut± ciszy ku pamiêci ofiar wojskowego samolotu. Kryniczanie od samego pocz±tku ruszyli do ataku. Jednak w pierwszej ods³onie razili nieskuteczno¶ci±. Oddali w tej czê¶ci gry szesna¶cie strza³ów przy zaledwie piêciu przeciwnika. Jednak bramki nie zdo³ali strzeliæ. Dobr± partiê w bramce Orlika rozgrywa³ Jaros³aw Nobis, który zast±pi³ pauzuj±cego za kary meczu Daniela Lundina ogl±daj±cego pojedynek z trybun. To w³a¶nie ¶wietna postawa Nobisa i brak wykoñczenia akcji sprawi³y, ¿e pierwsza tercja koñczy siê przy stanie 0-0.
    Kryniczanie podra¿nieni takim obrotem sprawy ju¿ na pocz±tku drugiej ods³ony wyszli na prowadzenie. Pierwsz± bramkê w meczu strzeli³ Dawid Bulanda, który z bliskiej odleg³o¶ci pokona³ Nobisa. Go¶cie wyrównali niespe³na dwie minuty pó¼niej. Grê w przewadze swojego zespo³u wykorzysta³ Pawe³ Wac³awczyk. Odpowied¼ katehetów by³a natychmiastowa. Robert B³a¿owski postanowi³ wzi±æ sprawy w swoje rêce. ¦rodkowy drugiego ataku strzeli³ w sumie cztery bramki w meczu. W tej ods³onie kolejno na 2:1 i 3:1. Daj±c, wiêc prowadzenie swojej dru¿ynie po drugiej tercji.
    Ostatnia ods³ona rozpoczê³a siê od gola dla Orlika. Wychowanek KTH, graj±cy w Opolu Krzysztof Zwierz pokonuje Nikofora Szczerbê. Bramkarz KTH zbyt daleko wyjecha³ z bramki i nie zd±¿y³ ju¿ ze skuteczn± interwencj±. Do koñca meczu gole zdobywali ju¿ tylko Kryniczanie. Dobr± partiê rozgrywa³ drugi atak. B³a¿owski do³o¿y³ jeszcze dwa trafienia a jedno Grzegorz Horowski. Tak, wiêc ta tercja podobnie jak i druga zostaje wygrana przez Katehetów 3:1. A ca³y mecz koñczy siê wynikiem 6:2.

    Po ciekawym meczu Kryniczanie pokonali bezpo¶redniego rywala w ligowej tabeli. Gdyby w pierwszej tercji zagrali skuteczniej to wynik móg³ byæ bardziej okaza³y.
Na wyró¿nienie w ekipie go¶ci niew±tpliwie zas³u¿y³ bramkarz Jaros³aw Nobis. W¶ród Katehetów Robert B³a¿owski.

Rewan¿ dzi¶ o godzinie 16.00.

KTH Krynica - Orlik Opole 6 - 2 (0-0,3-1,3-1)
23:15 D.Bulanda - R.Broc³awik 1 - 0
25:23 P.Wac³awczyk - M.Resiak (4/5) 1 - 1
27:56 R.B³a¿owski - M.Hak - G.Horowski 2 - 1
32:53 R.B³a¿owski - M.Zabawa - D.Kruczek 3 - 1
40:59 K.Zwierz 3 - 2
41:29 R.B³a¿owski - G.Horowski - D.Kruczek 4 - 2
49:41 G.Horowski - R.B³a¿owski (5/4) 5 - 2
58:31 R.B³a¿owski - M.Hak - M.Zabawa 6 - 2

Kary: KTH 4 min. - Orlik 10 min.

Strza³y na bramkê: KTH 39 - Orlik 21

Sêdziowali: W.Kupiec oraz J.Syniawa i K.Zygmunt

KS KTH Krynica-Zdrój:
Szczerba - Tyczyñski, Wa¶ko, Broc³awik, Piksa, D.Bulanda - Hak, D.Kruczek , Horowski, B³a¿owski, M.Zabawa - Zieliñski , Pach, O'Donnell, Domek, ¯o³nierczyk oraz Pociecha, Tomasiak, T.Bulanda - trener M.Bialik

MUKS Orlik Opole:
Nobis - Talaga, Bychawski , Paw³owski, Hedberg, Wójcik - Chodysz, Sznotala , Cwykiel, Wac³awczyk - Resiak, Po³±carz , Siwiak, Zwierz, Olejnik - trener J.Paw³owski

K@milos, 2008-01-27 11:45:22


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.


W krêgu zainteresowañ:
Maciej Kruczek

Przybyli:
Adrian Chabior (Sosn.)
Daniel Kachniarz (Toruñ)

Odejd±:

Odeszli:
Robert Broc³awik (Sanok)
Artur Zieliñski (Sanok)


I liga 07/08
1.  JKH - awans
2.  HC Katowice
3.  KTH Krynica
4.  Orlik Opole
5.  SMS I Sosnowiec
6.  MMKS Nowy Targ
7.  Naprzód Janów II
8.  Legia Warszawa
9.  Zag³êbie II

G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:Magazyn Hokej
Szósty numer
Copyright ©2007-2008 kateheci.pl