Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

KTH po raz kolejny nie sprosta³o Czarnym Jastrzêbiom

W drugim spotkaniu rewan¿owym rozegranym pomiêdzy JKH "Czarne Jastrzêbie", a KTH Krynica po raz kolejny lepsi okazali siê gospodarze, którzy pokonali Kryniczan 4:0 (3:0,0:0,1:0). By³o to ju¿ dwudzieste z rzêdu zwyciêstwo "Czarnych", którzy wci±¿ utrzymuj± dwunastopunktow± przewagê nad drugim zespo³em w tabeli - HC GKS Katowice.


Pierwsze akcjê niedzielnego spotkania to dwa strza³y gospodarzy. Jako pierwszy na bramkê uderza³ kapitan JKH - Mateusz Danieluk, ale bramkarz go¶ci pewnie wybi³ kr±¿ek. Pó¼niej strza³ odda³ Rafa³ Bernacki, ale i tym razem lepszy okaza³ siê Nikifor Szczerba, który tak odbi³ „gumê”, ¿e ta opu¶ci³a taflê lodowiska. Po tych dwóch akcjach miejscowych do g³osu doszli zawodnicy KTH, ale tylko na kilka sekund, bowiem w 2. minucie skuteczn± akcjê praw± stron± wyprowadzili Jastrzêbianie. Wtedy to Maciej Rajski podawa³ do Andrzeja Szoke, a ten pewnym strza³em pokona³ golkipera KTH i go¶cie bardzo szybko objêli prowadzenie. Ta bramka spowodowa³a, ¿e" Czarne Jastrzêbie" zaczê³y graæ troszkê lu¼niej i z wiêkszym spokojem i od czasu do czasu sprawdzali czujno¶æ bramkarza przyjezdnych. Ten jednak by³ na posterunku i raz po raz ³apa³ b±d¼ odbija³ kr±¿ek. Z kolei w 6. minucie o sporym szczê¶ciu móg³ mówiæ Kamil Kosowski. £adn± dwójkow± akcjê przeprowadzili katecheci, ale ku uciesze miejscowych kibiców kr±¿ek zamiast do siatki trafi³ w s³upek. Ta akcja w ofensywie sprawi³a, ¿e kryniczanie uwierzyli we w³asne si³y i, ¿e mog± powalczyæ o punkty. W 10. minucie znów by³o gro¼nie pod bramk± Kosowskiego. W tercji obronnej JKH dobrze ustawieni byli Leszek Piksa oraz Dawid Bulanda, ale z opresji szybko wyszli gospodarze, którzy przenie¶li grê pod bramkê Szczerby. Kolejna gro¼na i jak siê pó¼niej okaza³o bramkowa sytuacja mia³a miejsce w 16. minucie. Na czystej pozycji znalaz³ siê Mateusz Danieluk, który umieszczaj±c kr±¿ek w bramce KTH podwy¿szy³ na 2:0. Taki rezultat utrzyma³ siê zaledwie przez cztery minuty, bowiem na 23. sekundy przed syren± koñcz±c± pierwsz± ods³onê trzeci± bramkê dla gospodarzy zdoby³ Jakub Radwan, który otrzyma³ dok³adne podanie od Rafa³a Bibrzyckiego.

Druga czê¶æ spotkania ponownie rozpoczê³a siê od natarcia "Czarnych Jastrzêbi". Gospodarze graj±cy w przewadze za³o¿yli zamek, ale przy strzale Rudolfa Wolfa skutecznie interweniowa³ Nikifor Szczerba. W³a¶nie dziêki swojemu golkiperowi KTH przetrzyma³ grê w os³abieniu i gdy ju¿ szansê siê wyrówna³y Kryniczanie przeszli do ataku. Jednak w zespole "Czarnych Jastrzêbi" równie¿ dobrze dysponowany by³ bramkarz, który nie pozwoli³ katechetom na rozwiniêcie skrzyde³. I w³a¶nie ta druga tercja to przede wszystkim ¶wietna postawa obu bramkarzy. W 27. minucie bezb³êdny by³ Nikifor Szczerba, a trzy minuty pó¼niej sprytnie zagrywany pod bramkê kr±¿ek wy³apa³ Kosowski. Od 30. minuty i 24. sekundy po raz kolejny w przewadze grali jastrzêbianie. W kierunku bramki Szczerby strzelali trzykrotnie, ale próbê Wolfa powstrzymali obroñcy, a strza³y Bernackiego i Danieluka nieznacznie minê³y swój cel. W tej tercji oba zespo³y mia³y jeszcze po jednej dogodnej sytuacji. W 33. minucie kr±¿ek po strzale Jakuba Radwana tylko otar³ siê o siatkê bramki strze¿onej przez Szczerbê. Kilkadziesi±t sekund przed koñcem tej ods³ony kontaktowego gola dla KTH móg³ zdobyæ Robert B³a¿owski, ale sposób, którym chcia³ pokonaæ Kosowskiego okaza³ siê ma³o skuteczny.

Trzecia, ostatnia tercja meczu by³a podobna do pozosta³ych. Zawodnikom obu ekip nie brakowa³o woli walki, ale mo¿na by³o odnie¶æ wra¿enie jakoby opadli trochê si³ na co wp³yw mia³y zapewne poprzednie ods³ony. Prze³o¿y³o siê to na ilo¶æ sytuacji podbramkowych, który w tej czê¶ci spotkania by³o jak na lekarstwo. W 44. minucie znów z dobrej strony pokaza³ siê Nikifor Szczerba, na którym ¿adnego wra¿enia nie zrobi³ strza³ spod niebieskiej linii jednego z zawodników JKH. W 48. minucie by³ ju¿ jednak bezradny. W akcji dobrze zachowa³ siê Tomasz Kulas, który pozostawi³ kr±¿ek nadje¿d¿aj±cemu Maciejowi Rajskiemu, który umieszczaj±c kr±¿ek w bramce dope³ni³ tylko formalno¶ci. "Czarne Jastrzêbie" prowadzi³y ju¿ ró¿nic± czterech goli i zwyciêstwo by³o ju¿ przes±dzone. Zawodnicy JKH mogli jeszcze zmieniæ rezultat, ale na przeszkodzie stan±³ Szczerba, który trzykrotnie poradzi³ sobie ze strza³ami Rudolfa Wolfa. Niekorzystny wynik dla katechetów pomimo ma³ej ilo¶ci czasu jaki pozosta³ do koñca wcale nie zniechêci³ ich do dalszych prób strzelenia choæby honorowego gola. W przedostatniej minucie meczu tylko bramkarski kunszt Kamila Kosowskiego sprawi³, ¿e go¶ciom ta sztuka siê nie uda³a. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem JKH 4:0, a du¿a zas³uga w tym bramkarza Kamila Kosowskiego, który w po³±czeniu z dobrze u³o¿on± formacj± defensywn± by³ zapor± nie do przej¶cia. Kryniczanom, którzy wspierani byli kilkunastoosobow± grup± swoich fanów nale¿y siê szacunek za podjêcie walki z absolutnym liderem obecnych rozgrywek I ligi.

JKH "Czarne Jastrzêbie" - KS KTH Krynica 4:0 (3:0,0:0,1:0)

1:0 - Andrzej Szoke (Maciej Rajski) 2'
2:0 - Mateusz Danieluk (Marek Pavlacka) 16'
3:0 - Jakub Radwan (Rafa³ Bibrzycki) 20'
4:0 - Maciej Rajski (Tomasz Kulas, Piotr Szynal) 49'

Sk³ady:

JKH "Czarne Jastrzêbie"
Kosowski, (Jakubowski - nie wyst±pi³ ) - Bryk, Wolf, Danieluk, Pavlacka, Bernacki(2) - Pastryk, Gil, Kie³basa(2), Bibrzycki, Radwan - Piotrowski(2), Szynal, Kulas(2), Rajski, Szoke - Pomorski, G±ska, Materna, Maækowiak, K±kol.
Trener: Stanis³aw Ma³kow.

KS KTH Krynica
Szczerba, (Ziaja - nie wyst±pi³) - Pociecha, Tyczyñski, Broc³awik, Piksa, Bulanda - Wa¶ko(2), Hak, Domek, B³a¿owski(2), Horowski - Zieliñski(2), Pach, O’Donnell, Tomasiak(2), ¯o³nierczyk - Kachniarz, Zabawa, Kruczek(2).
Trener: Marek Bialik.

Kary: JKH: 8 minut, KTH: 10 minut
Strza³y: JKH: 35; KTH: 28.
Widzów: 600.

Relacja: Mariusz Wójcik
¬ród³o: SportoweFakty.pl

MiB, 2007-12-10 12:05:49


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:Kalendarze Serwisu kateheci.pl


Nowy Magazyn Hokej

Ju¿ od grudnia
Copyright ©2007 kateheci.pl