Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Lider wci±¿ niepokonany!!!

    I tym razem dru¿yna z Jastrzêbia Zdrój nie znalaz³a pogromcy i odnios³a dziewiêtnaste ligowe zwyciêstwo z rzêdu. Tym razem na drodze JKH stanêli zawodnicy Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Niestety nie zdo³ali oni urwaæ chocia¿by punktu rozpêdzonemu liderowi.

    Mecz bardzo dobrze rozpocz±³ siê dla gospodarzy, którzy w 1min17sek objêli prowadzenie. Pierwsz± bramkê w meczu zdoby³ Tomasz Kulas, któremu podawa³ dobrze znany kibicom KTH Andrej Szöke. Na kolejne trafienie kibice zgromadzenie na Jastorze czekali do szóstej minuty spotkania. Grê w przewadze wykorzysta³ duet Wolf - Pavlaèka strzelcem obroñca JKH. Trzeci± i ostatni± bramkê w pierwszej tercji zdoby³ tym razem Pavlaèka przy asy¶cie Rafa³a Bernackiego i Matuesza Danieluka, wykorzystuj±c b³±d bramkarza KTH.

    W drugiej tercji pad³a tylko jedna bramka. Kolejn± grê w przewadze wykorzystali hokei¶ci z Jastrzêbia. Swojego pierwszego gola w meczu zdoby³ Jakub Radwan podaj±cym Rudolf Wolf.

    Ostatnia ods³ona rozpoczê³a siê od gry w przewadze KTH. Niestety graj±c przez pó³torej minuty z przewag± dwóch zawodników Kateheci nie znale¼li sposobu na umieszczenie kr±¿ka w bramce. Jedynego gola dla KTH zdoby³ Dawid Bulanda podaj±cym Robert Broc³awik, by³a to 45min18sek. To ju¿ kolejna bramka Dawida w barwach KTH, tym razem specjalna, dedykuje j± bowiem swojej dziewczynie Sylwii!
Ostatnie trafienie w meczu zaliczy³ Maciej Rajski.

    Mimo pora¿ki Kryniczanie w dzisiejszym meczu podjêli walkê z teoretycznie mocniejszym przeciwnikiem. Niestety trzy stracone bramki w pierwszej tercji ustali³y poniek±d dalsz± czê¶æ gry. Przy lepszej postawie bramkarza i obrony wynik móg³ wygl±daæ inaczej. Nieskuteczno¶æ podczas gry w przewagach te¿ by³a ra¿±ca. Chocia¿ koñcowy rezultat mo¿e ¶wiadczyæ o du¿ej przewadze Jastrzêbian, to w ca³ym meczu nie by³o to a¿ tak widoczne. Zwyciêstwo JKH jak najbardziej jest zas³u¿one. W dziesiejszym pojedynku w barwach "mineralnych" zadebiutowa³ Michael O'Donnell. Przed naszymi zawodnikami pozostaje jeszcze spotkanie rewan¿owe. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e jutrzejszy wynik bêdzie ju¿ korzystny dla KTH. Pomóc w tym maj± kibice KTH, którzy bêd± ze swoj± dru¿yn± w jutrzejszym pojedynku szóstym zawodnikiem.

Czarne Jastrzêbie - KTH Krynica - 5:1 (3:0,1:0,1:1)
1:0 01:17 T. Kulas (A. Szöke) 5/5
2:0 5:07 R. Wolf (M. Pavlaèka) 5/4
3:0 15:56 M. Pavlaèka (R. Bernacki, M. Danieluk) 5/5
4:0 21:55 J. Radwan (R. Wolf) 5/4
4:1 45:18 D. Bulanda (R. Broc³awik) 5/5
5:1 50:48 M. Rajski (T. Maækowiak, A. Szöke) 5/5

Sk³ad KS KTH: Szczerba (rez. Ziaja ) Bulanda - Piksa - Broc³awik; Pociecha - Tyczyñski , Horowski - B³a¿owski - Domek; Hak -Wa¶ko, ¯o³nierczyk - Tomasiak - O`Donnell; Pach - Zieliñski oraz Kruczek, Kachniarz i Zabawa D.

W drugim meczu zespó³ rezerw Naprzodu uleg³ HC Katowice 2:5 ( 1:1, 0:2, 1:2 )

K@milos, 2007-12-08 15:13:53


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:Kalendarze Serwisu kateheci.pl


Nowy Magazyn Hokej

Ju¿ od grudnia
Copyright ©2007 kateheci.pl