Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Przerwaæ passê…    Spotkaniami z JKH Czarne Jastrzêbie rozpoczn± nasi hokei¶ci drug± i zarazem ostatni± rundê spotkañ w sezonie zasadniczym I ligi.

    Pierwszy etap zakoñczy³ siê zdecydowanym zwyciêstwem dru¿yny z Jastrzêbia Zdroju. Na szesna¶cie rozegranych spotkañ wygrali…wszystkie. Kateheci za¶ po tej czê¶ci gry zajmuj± czwarte miejsce w ligowej tabeli. Ponie¶li w sumie cztery pora¿ki, w tym dwie w³a¶nie z JKH.
    W ubieg³ym tygodniu gospodarze tego pojedynku odnie¶li dwa cenne zwyciêstwa. W katowickiej „Satelicie” pokonali miejscowy GKS 2:7 i 2:3. Jak wa¿ne by³y to mecze dla uk³adu tabeli wiedz± zapewne kibice. Osiemna¶cie zwyciêstw pod rz±d wzbudza respekt zarówno w¶ród zawodników jak i kibiców KTH. Do sk³adu JKH w ostatnim czasie do³±czy³ obroñca z hokejowym sta¿em Piotr Gil. O sile zespo³u stanowi±: Jakubowski, Radwan, Bibrzycki, Pavlaèka, Szöke, ale jak wiadomo na koñcowy sukces pracuje ca³a dru¿yna. Faworyt wydaje siê byæ tylko jeden, ale…czym by³by sport bez niespodzianek.
    Kryniczanie do tego pojedynku przystêpuj± po dwutygodniowej przerwie. Po raz ostatni na ligowych taflach zmierzyli siê z HC Katowice i po serii dwunastu zwyciêstw doznali dwóch pora¿ek. Przed nimi kolejne dwa ciê¿kie spotkania. Od pocz±tku sezonu wiadomo, ¿e faworytami awansu do ekstraklasy s± hokei¶ci z Jastrzêbia i Katowic. Zatem cztery pora¿ki z tymi ekipami w pierwszej rundzie rozgrywek, zdaj± siê tê tezê potwierdzaæ. Kateheci z pewno¶ci± nie zamierzaj± siê poddawaæ. Tym bardziej, ¿e staj± przed szans± pokonania Jastrzêbian jako pierwsi. Po ostatnim meczu sparingowym kontuzji nabawi³ siê Marcin Zabawa i to jak na razie jedyny ubytek. Po raz pierwszy w sk³adzie "mineralnych" pojawi siê Kanadyjczyk Michael O'Donnell. Kolejny mecz w barwach KTH rozegra Rafa³ ¯o³nierczyk, który ³±czy grê z prac± zawodow±. Zarówno Rafa³ jak i Michael zapewne zagraj± w trzecim ataku a do³±czy do nich Dawid Tomasiak.

    Kibice, którzy w niedzielê wybieraj± siê na pojedynek swojej dru¿yny zapewne wespr± j± g³o¶nym dopingiem. Oby dobra gra i g³o¶ny doping przynios³y upragnione zwyciêstwo w ramach zasady…bij mistrza!

K@milos, 2007-12-05 17:54:57


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:Kalendarze Serwisu kateheci.pl


Nowy Magazyn Hokej

Ju¿ od grudnia
Copyright ©2007 kateheci.pl