Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Minimalna pora¿ka w Katowicach !


 
   W rewan¿owym meczu pomiêdzy HC Katowice a KTH Krynica i tym razem zwyciêstwo odnie¶li gospodarze. Nie by³o ono jednak tak okaza³e jak dzieñ wcze¶niej. Losy meczu warzy³y siê do ostatniej minuty. Jednak trzy punkty zosta³y na ¦l±sku.


    Kibice KTH, którzy w liczbie 45 osób stawili siê w ma³ym Spodku, mimo nie najlepszego usytuowania ju¿ po 33 sekundach meczu po raz pierwszy unie¶li rêce w górê. Jedna z pierwszych akcji Katehetów przynios³a im prowadzenie. B³±d obroñcy GKS-u wykorzysta³ duet Horowski - B³a¿owski. Strza³ tego pierwszego zdo³a³ jeszcze obroniæ Szafraniec, ale dobitka Roberta by³a ju¿ skuteczna. Zawodnicy "GieKSy" podra¿nieni takim obrotem sprawy wziêli siê do odrabiania strat. Mimo kilku ciekawych akcji nie zdo³ali oni pokonaæ pewnie dzi¶ interweniuj±cego Nikifora Szczerby. Niewykorzystane sytuacjê lubi± siê m¶ciæ. Tak te¿ by³o w 6min24sek. Mocny strza³ Marcina Zabawy odbi³ przed siebie Szafraniec a nadje¿d¿aj±cy z lewej strony Tomasz Bulanda bez lito¶nie wpakowa³ go do jego ¶wi±tyni. Tak wiêc o dziwo w siódmej minucie to go¶cie prowadzili ju¿ 0:2. Gola kontaktowego strzeli³ Marek Trybu¶, a by³a to 9minuta meczu. Wiêcej goli kibice zgromadzeni przy ma³ym rondzie w tej tercji ju¿ nie ogl±dali. A gospodarzy w jednej z kolejnych akcji uratowa³a poprzeczka…
    Druga czê¶æ tego pojedynku bardzo dobrze zaczê³a siê dla miejscowych. Strza³em jakby od zakrystii „Nikiego” pokona³ Robert Grobarczyk. Dziêki wspania³ym interwencjom bramkarzy kibice nie zobaczyli kolejnych goli. Akcja za akcjê, ostre starcia przy bandzie, walka o ka¿dy centymetr lodu sprawia³y, ¿e kibice nie narzekali na nudê. Przy próbie wystrzelenia kr±¿ka Artur Zieliñski „zmiót³” w boksie GKS jednego z zawodników. By³o to z pewno¶ci± niezamierzone dzia³anie. Tak wiêc po drugiej tercji remis 2:2.
    Ostatnia ods³ona zapowiada³a wiele emocji. Ka¿da z akcji mog³a okazaæ siê t± ostateczn±. Ju¿ na samym pocz±tku Kryniczanie mogli postawiæ przys³owiow± kropkê nad „i”. Kolejno Horowski, Bulanda, Piksa w krótkim odstêpie czasu nie zdo³ali ulokowaæ kr±¿ka w bramce. Po strzale jednego z nich otar³ siê on o poprzeczkê… M±drze graj±cy hokei¶ci z Katowic zdobyli zwyciêskiego gola na piêæ minut przed koñcem meczu. Po podaniu Sosiñskiego bohaterem meczu sta³ siê Sebastian Fanfara, który wpakowa³ kr±¿ek z najbli¿szej odleg³o¶ci. Go¶cie rzucili siê do odrabiania strat. Kary w samej koñcówce meczu os³abi³y nasz zespó³, co nie pozwoli³o na zdobycie trzeciej, wyrównuj±cej bramki.

    Kateheci pozostawili po sobie dobre wra¿enie. Niezra¿eni wynikiem wcze¶niejszej konfrontacji ca³y czas d±¿yli by osi±gn±æ korzystny rezultat. Docenili to równie¿ kibice, którzy oklaskami dziêkowali swoim pupilom. W sk³adzie KTH zabrak³o dzi¶ Dawida Kruczka, który w sobotniej konfrontacji otrzyma³ karê meczu. Na ³awce da³o siê zauwa¿yæ nowy nabytek KTH Michaela O'Donnella.

    Przed Kryniczanami teraz tydzieñ przerwy. W najbli¿szy weekend pauzuj±, za¶ za dwa tygodnie zmierz± siê z liderem tabeli JKH. Na niedzielne spotkanie tych dru¿yn wybior± siê zapewne kibice KTH, bowiem bêdzie to tzw. mecz przyja¼ni. Wiêcej szczegó³ów naszej stronie wkrótce.

HC Katowice - KTH Krynica 3 - 2 (1-2,1-0,1-0)
0 - 1 R.B³a¿owski (G.Horowski) 1`
0 - 2 T.Bulanda (M.Zabawa) 7`
1 - 2 M. Trybu¶ (S. Wieloch) 9`
2 - 2 R.Grobarczyk 21`
3 - 2 S.Fonfara (W.Sosiñski) 55`

Sk³ad KS KTH:
Szczerba (rez. Matu³a); Bulanda D.- Piksa - Broc³awik; Hak - Tyczyñski; Horowski - B³a¿owski - Zabawa; Ciarach - Zielinski; Domek - Tomasiak - Bulanda T.; Pach

kary: GKS 8 min. - KTH 16 min.

sêdziowali: G.Dziêcio³owski oraz M.Byczkowski i £.Wierucki

K@milos, 2007-11-26 12:17:53


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Friz, 2007-11-26 12:23:00
szkoda wyniku, bo gra byla naprawde dobra...
pozdro dla wyjazdowiczow ;] cmok.

Bogus, 2007-11-26 13:06:08
trzeba bylo napisac w jakim sektorze kibicowalismy!panowie prezesi z katowic pokazali klase !a noi pozdro dla pi³karskich napinaczy

K@milos, 2007-11-26 13:40:37
"Kibice KTH, którzy w liczbie 45 osób stawili siê w ma³ym Spodku, mimo nie najlepszego usytuowania..." pisze wyra¼nie. Nie bêde skupia³ siê w relacji na opisywniu klatki z pleksy z drzwiami zamkniêtymi.Kto by³ widzia³ wie,¿e nie by³o zbyt konfortowo.(Zostali¶my przeproszeni przypominam!!!) Wa¿ne, ¿e byli¶my tam widoczni i s³yszalni. W Jastrzêbiu bêdzie lepiej...Szacun dla tych co byli!!!

F@bi@no21, 2007-11-26 14:16:27
<cmok><lol2> pozdro dla wszystkich!!!a mnie reka boli;( ale kaca nie bylo:P heheh

rastafa, 2007-11-26 17:52:59
pozdrowienia dla kibicow kth od nowego sacza..dzieki za zajebista atmosfere na wyjezdzie..jestesmy zawsze tam gdzie nam kth gra..

P@we³_KtH, 2007-11-26 20:54:56
no gra niez³a pozdro

konradd, 2007-11-27 11:55:17
A ja pozdrawiam wszystkie kobiety, które wybra³y siê z nami:):):)
Dziêkujemy:)

Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:

Copyright ©2007 kateheci.pl