Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Katowice - Krynica 9 : 4 (2:2,3:0,4:2)


    W rozegranym w dzisiejszy wieczór meczu pomiêdzy HC Katowice a KTH Krynica gór± ekipa gospodarzy.
    Wynik 9:4 mo¿e zaskakiwaæ ale nie odzwierciedla ró¿nicy klas. Kryniczanie wiêkszo¶æ tego pojedynku spêdzili na ³awce kar. Graj±c w os³abieniu ciê¿ko wiêc by³o atakowaæ. S³absza predyspozycja bramkarza Nikifora Szczerby, kara meczu dla Dawida Kruczka, fatalne sêdziowanie zupe³nie wybi³y KTH z rytmu. Rutyna gospodarzy wziê³a dzi¶ górê nad ambicj±. Tempa nie zawalnia Dawid Bulanda, który zdoby³ dzi¶ 3 bramki.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e w jutrzejszym meczu wynik bêdzie o wiele korzystniejszy.
Poni¿ej relacja:
2 min 0 : 1 Dawid Bulanda gol w przewadze
15 min 1:1 Cichoñ
15 min 2:1 Mareèek
16min 2:2 Dawid Bulanda

    Wynik po pierwszej tercji to 2:2. Kibice w ma³ym Spodku ogl±daj± szybki i wyrównany mecz.

    Rozpoczynamy 2 tercjê meczu.

23 min 3:2 Mareèek dla HC Katowice (bramka zdobyta w os³abieniu)
26 min 4:2 Fonfara dla HC
36 min 5:2 Sosiñski

    Wynik po 2 tercji to 5:2 dla gospodarzy. Kryniczanie t± czê¶æ gry grali w wiêkszo¶ci w os³abieniu. Dodatkowo w 38 minucie karê meczu otrzyma³ Dawid Kruczek. Sêdziowanie pozostawia wiele do ¿yczenia...
    Rozpoczynamy trzeci± tercjê:
42 min 6:2 Mareèek
W dru¿ynie KTH nast±pi³a zmiana bramkarza.
43 min 7:2 Cichoñ
44 min 8:2 Trybu¶
53 min 8:3 Dawid Bulanda
54 min 9:3 Drozdowicz
55 min 9:4 Grzegorz Horowski

Sk³ad KS KTH:
Bramkarze: Nikifor Szczerba, Jakub Matu³a

1 pi±tka:Dawid Bulanda - Les³aw Piksa - Robert Broc³awik; Marcin Hak - Robert Tyczyñski

2 piatka:Grzegorz Horowski - Robert B³a¿owski - Marcin Zabawa; Pawe³ Ciarach - Dawid Kruczek

3 pi±tka:£ukasz Domek - Dawid Tomasiak - Tomasz Bulanda; Piotr Pach - Artur Zieliñski

W sk³adzie KTH zabrak³o dzi¶: Micha³a Ziaji, Rafa³a ¯o³nierczyka, Bart³omieja Pociechy, Leszka Wa¶ki oraz Jana Kachniarza. Niestety kibice musz± poczekaæ na debiut Michaela O,’Donnella, któremu nie uda³o siê za³atwiæ transferkarty.

Rewan¿ jutro o godzinie 18.00

K@milos, 2007-11-24 18:09:54


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


MiB, 2007-11-24 18:41:17
Do boooju do booooju do booojuuu KTH!

witnia, 2007-11-24 19:36:14
Grac na ca³ego i walczyæ do upad³ego.......

MiB, 2007-11-24 20:25:39
Jutro bêdzie lepiej. My postaramy siê im pomóc.

K@milos, 2007-11-24 21:30:34
Nic siê nie sta³o KTH nic siê nie sta³o!!!

Friz, 2007-11-25 08:15:55
Dzisiaj bêdzie lepiej ;]
My wam pomo¿emy ale wy uwierzcie w siebie ;))
Pozdro dla ekipy, do zobaczenia pod lodowiskiem ;]

Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:

Copyright ©2007 kateheci.pl