Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Wa¿ne mecze KTH Krynica w ten weekend!!!

    W dniach 24/25 listopada hokei¶ci krynickiego KTH udadz± siê na ¦l±sk by rozegraæ arcywa¿ne spotkania z HC Katowice. Stawk± drugie miejsce w ligowej tabeli!
    Obok dru¿yny z Jastrzêbia, Katowiczanie wydaj± siê byæ kolejnym „pewniakiem” do awansu. Nasz najbli¿szy rywal dozna³ zaledwie dwóch pora¿ek. W pierwszej ligowej kolejce, uleg³ On do¶æ znacznie w³a¶nie JKH. Do zespo³u w ostatnich dniach do³±czy³ „ulubieniec” krynickiej publiczno¶ci ¥ubo¹ Zetík, który jeszcze w zesz³ym sezonie strzela³ gole dla KH Sanok. O sile ekipy Katowic stanowi± w du¿ej mierze hokei¶ci z „hokejowym sta¿em”. Takie nazwiska jak: Trybu¶, Wieloch, Mareèek, Sosiñski, Grobarczyk, Fonfara, Krzysztofik z nie jednego hokejowego pieca jad³y. W bramce reprezentant Polski Bart³omiej Szafraniec jest nie w±tpliwie ostoj± HC. Trener Ales Flasar ma wiêc do dyspozycji zdecydowanie do¶wiadczon± dru¿ynê, wspart± kilkoma m³odymi graczami. którzy z pewno¶ci± s± g³odni sukcesów. Ale czy to wystarczy na KTH…???

    Kryniczanie zdecydowanie przed meczem nie stoj± na straconej pozycji. Co prawda zagraj± na wyje¼dzie, ale jak dot±d nie doznali pora¿ki w meczach wyjazdowych. Co wiêcej, w tabeli s± zaledwie o jedno oczko ni¿ej ni¿ Katowiczanie, trac±c zaledwie jeden punkt. Zatem ¶mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e stawk± tych pojedynków jest drugie miejsce w tabeli! M³odo¶æ, ambicja, wola walki, pozostawione serce na lodzie da³o jak na razie dwana¶cie zwyciêstw pod rz±d. Miejmy nadziejê, ¿e po tym weekendzie bêdzie o dwa wiêcej. Pomóc w tym maj± powracaj±cy do sk³adu Artur Zieliñski i Bart³omiej Pociecha. Po raz pierwszy powinni¶my ujrzeæ Marcina Haka i Michaela O'Donnella. Ostre strzelanie, jakie urz±dzili sobie ostatnio Kateheci, z pewno¶ci± napawa optymizmem. Dobra skuteczno¶æ jest gwarantem zdobywania goli. Chod¼ w tym meczu bêdzie o nie zdecydowanie trudniej, to miejmy nadziejê, ¿e to Kryniczanie w obydwu zdobêd± o jedn± bramkê wiêcej.
Na niedzielny pojedynek wybiera siê grupa krynickich kibiców, to powinno dodatkowo zmotywowaæ zawodników KTH do jeszcze wiêkszej walki na lodzie.
    Pocz±tek obu konfrontacji o godzinie 18.00.
    S± jeszcze wolne miejsca na niedzielny wyjazd do Katowic!
    Pozostaje wiêc mieæ nadziejê, ¿e KTH z Katowic wróci z kompletem punktów.

K@milos, 2007-11-21 20:45:18


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


witnia, 2007-11-21 20:53:10
Graæ na ca³ego i walczyæ do upad³ego!!!!

wicher, 2007-11-22 00:54:10
Jeste¶my zawsze tam gdzie nam KTH gra aaeeeaaoooo aaaeeeaaaoooo....

Friz, 2007-11-23 13:34:21
:D:D:D no to jadziem do Katowic ;]

Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:

Copyright ©2007 kateheci.pl