Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny


FORUM

Chat

Linki
Kierunek Opole

    Po kolejne punkty udadz± siê hokei¶ci Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Tym razem rozegraj± dwa wyjazdowe pojedynki. Rywalem m³odzi i nie obliczalni hokei¶ci Orlika Opole.

    Nasi najbli¿si rywale to zupe³nie inna ekipa ni¿ ta z zesz³ego sezonu. W ubieg³orocznych rozgrywkach zdobyli zaledwie siedem punktów w ca³ym sezonie, w tym maj± ju¿ ich dwadzie¶cia dwa. Co prawda to tylko suche liczby, ale na pewno s± jak±¶ wyk³adni± mo¿liwo¶ci Orl±t. Najja¶niejsz± postaci± w tej dru¿ynie jest niew±tpliwie Daniel Lundin. Ten m³ody bramkarz sprawia wielkiego psikusa napastnikom dru¿yn przeciwnych. Mimo swojego m³odego wieku jest numerem jeden w Opolu. Z reszty sk³adu ciê¿ko kogo¶ wyró¿niæ, na wynik bowiem pracuj± wszyscy zawodnicy. Jednym z nich jest wychowanek KTH Krzysztof Zwierz. Orlik w ubieg³y weekend uleg³ w dwu meczu Gieksie i w ligowej tabeli zajmuje pi±te miejsce.
    Kryniczanie po dwóch wysokich zwyciêstwach nad Podhalem Nowy Targ z pewno¶ci± bêd± chcieli udowodniæ swoj± wy¿szo¶æ w Opolu. W tabeli wyprzedzaj± Orlik zaledwie jednym punktem i tylko zwyciêstwa mog± powiêkszyæ ten dorobek. Pomimo m³odego wieku i sk³adu opartego g³ównie na wychowankach, Kateheci spisuj± siê bardzo dobrze. Odnie¶li ju¿ osiem zwyciêstw pod rz±d. Miejmy nadziejê, ¿e ta passa zostanie podtrzymana. Skuteczno¶ci± b³ysn± ostatnio Dawid Bulanda, na fali ci±gle s±: Marcin Zabawa i Robert B³a¿owski, celnie podaje Grzegorz Horowski. To w³a¶nie Ci zawodnicy maj± poprowadziæ zespó³ KTH do kolejnych zwyciêstw. Pewna postawa w bramce Nikifora Szczerby pozwoli graæ bardziej ofensywny hokej.

    Obydwa spotkania powinny staæ na wysokim poziomie. Nie maj±ce nic do stracenia obie dru¿yny mog± dostarczyæ kibicom wiele emocji. ¯adna ze stron nie mo¿e lekcewa¿yæ przeciwnika. Dla KTH to kolejny test-mecz prawdy. Miejmy nadziejê, ¿e i tym razem zdadz± go na szóstkê.

Pocz±tek sobotniej i niedzielnej konfrontacji godzina 18.30

K@milos, 2007-11-01 17:43:02


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:

Copyright ©2007 kateheci.pl