Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny


FORUM

Chat

Linki
Ostre strzelanie w Krynicy!!!

    W rewan¿owym meczu pomiêdzy KTH a nowotarskimi „Szarotkami” gór± zespó³ spod Góry Parkowej. Kryniczanie ju¿ w pierwszej tercji rozstrzygnêli losy tego pojedynku, wygrywaj±c t± czê¶æ gry 5:0. W dru¿ynie KTH zabrak³o dzi¶ Leszka Piksy.

Ostre strzelanie w Krynicy rozpocz±³ dzi¶ Marcin Zabawa, który na prowadzenie wyprowadzi³ Katehetów, gdy Ci grali w liczebnym os³abieniu. Od tego momentu „mineralni” dostali wiatr w ¿agle. Ka¿dy wjazd do tercji rywala sprawia³ ogromne problemy Nowotar¿anom. Na drug± bramkê nie trzeba by³o wiêc d³ugo czekaæ. Na 2:0 podwy¿sza ponownie ju¿ „James”. Pomiêdzy 15 a 17 minut± znakomit± partiê rozegra³ Dawid Bulanda. W³a¶nie w tym czasie ustrzeli³ klasycznego hat-tricka. Zawodnicy rodem z Podhala w tym okresie byli po prostu bezradni, sporadyczne ataki, kilka nie sygnalizowanych strza³ów na tyle w³a¶nie staæ by³o Podhale w pierwszej ods³onie.
Druga tercja nie dostarczy³a ju¿ kibicom tylu goli. Zarówno gospodarze jak i go¶cie strzelili po jednym. Szóst± bramkê w meczu zdoby³ Robert Broc³awik. Kryniczanie zwolnili jednak tempo i na coraz wiêcej pozwalali góralom. W po³owie spotkania bramkê KTH opu¶ci³ Nikifor Szczerba, który zachowa³ czyste konto, za¶ w jego miejsce wjecha³ Jakub Matu³a. Ju¿ jedna z pierwszych interwencji nie okaza³a siê dla niego szczê¶liwa. Sposób na krynick± defensywê i bramkarza znalaz³ jeden z najlepszych zawodników z Nowego Targu Mateusz Iskrzycki. Warto zaznaczyæ, ¿e gol ten zosta³ zdobyty przez „szarotki”, gdy te gra³y w os³abieniu. Druga tercja koñczy siê wynikiem 6:1.
W ostatniej czê¶ci tego pojedynku zobaczyli¶my siedem goli. Siódm± i ósm± bramkê dla KTH zdoby³ Robert B³a¿owski. Po jednym golu do³o¿yli jeszcze Dawid Kruczek i Jan Kachniarz, dla którego by³o to pierwsze trafienie w seniorskim hokeju. S³absza postawa Matu³y i b³êdy w obronie sprawi³y, ¿e zawodnicy spod Tatr zdobyli trzy bramki. Kolejno Gaj, Bryniczka K. i Hajnos zmniejszali rozmiary pora¿ki.
Zas³u¿one zwyciêstwo KTH, które ani przez chwile nie by³o zagro¿one sta³o siê wiêc faktem. S³absze kadrowo Podhale nie by³o w stanie w ten weekend nawi±zaæ ¿adnej walki i ustrzec siê dzi¶ wyniku dwucyfrowego. Kryniczanie w dwu meczu zdobyli ³±cznie osiemna¶cie goli, stracili piêæ. Dwa pewne zwyciêstwa na pewno podbuduj± m³ody krynicki zespó³. Przy pewnej postawie bramkarza i dobrej skuteczno¶ci w meczu z Orlikiem powinno byæ dobrze.

KS KTH - MMKS Podhale N.Targ 10 - 4 (5-0,1-1,4-3)
1 - 0 10:06 M.Zabawa (G.Horowski) 4/5
2 - 0 12:36 M.Zabawa (R.B³a¿owski, G.Horowski)
3 - 0 14:33 D.Bulanda (R.Broc³awik, B.Pociecha)
4 - 0 16:09 D.Bulanda
5 - 0 16:32 D.Bulanda
6 - 0 22:45 R.Broc³awik (D.Bulanda, R.B³a¿owski,)
6 - 1 38:54 M.Iskrzycki 5/4
6 - 2 42:12 B.Gaj (K.Su³ka) 4/5
7 - 2 45:35 R.B³a¿owski (G.Horowski)
8 - 2 48:07 R.B³a¿owski (M.Zabawa) 4/5
8 - 3 49:12 K.Bryniczka (A.Fry¼liewicz, S.Hajnos)
8 - 4 53:16 S.Hajnos (W.Bryniczka, M.MArek) 4/5
9 - 4 54:15 D.Kruczek (G.Horowski)
10 - 4 58:45 J.Kachniarz 5/4

kary: KTH 18 min. - MMKS 18 min
sêdziowali: S.Kry¶ oraz K.Zygmunt i B.Bialik

KS KTH Krynica-Zdrój: Szczerba do 31:20 (Matula od 31:20) - Pociecha (2), Tyczyñski, Broc³awik, Kachniarz, D.Bulanda (4) - Ciarach, D.Kruczek, Horowski (2), B³a¿owski (2), M.Zabawa - Zieliñski (8), Pach, Domek, Tomasiak, ¯o³nierczyk - trener M.Bialik

MMKS Podhale Nowy Targ: Bizub (2)- (Gruszka nie gra³) - Gaj, Steliga (4), D.Chowaniec, Bomba (2), Iskrzycki, - Marek (4), W.Bryniczka (2), Hajnos, Fry¼lewicz K.Bryniczka (4) oraz M.Chowaniec, Sulka , Neupauer, Kapica - trener J.Szopiñski

K@milos, 2007-10-28 20:54:10


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.Copyright ©2007 kateheci.pl